นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า

WARANTY

การรับประกันสินค้า

• บริษัทฯ รับประกันสินค้า โดยนับเริ่มต้นการรับประกัน ตั้งแต่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 1 ปีแรก
• ไม่รวมถึงตัวโปรแกรม (Software) ทุกชนิด จะไม่มีการรับประกัน
• ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวจะต้องเกิดความชำรุดจากการผลิตหรืออุปกรณ์ที่ประกอบภายใต้การใช้งานปกติ ซึ่งไม่คลอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก

      1. อุปกรณ์แตกหัก เกิดรอยไหม้
      2. ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
      3. โปรแกรมที่ติดตั้งมากับเครื่อง /โปรแกรมเฉพาะ (Software) (รวมถึงไวรัสต่างๆ)
      4. ความเสียหายจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของลูกค้า
      5. การซ่อมโดยช่างที่ขาดความชำนาญหรือการดัดแปลงที่ผิดจากข้อตกลง

ขอบเขตการรับประกัน            

การบริการสำหรับสินค้า "ในระยะเวลาประกัน"
• การรับบริการในระยะเวลาประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับ - ส่ง และตรวจเช็คเครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโดยสินค้าจะได้รับการดำเนินการให้มีสภาพใช้งานได้ดีดังเดิม
• ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามารับบริการได้ที่บริษัทเอง หรือแจ้งซ่อมผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ การบริการสำหรับสินค้า "นอกประกัน"
• บริษัทจะรับประกันการซ่อมในรายการที่ได้ตรวจเช็ค รวมถึงอะไหล่ที่รับบริการซ่อม เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับเครื่องคืน (โดยลูกค้าต้องแสดงเอกสารหรือแจ้ง JOB ID เดิมที่เคยส่งมา)      
• กรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถซ่อมเครื่องได้ จะจัดส่งเครื่องคืนให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

การให้บริการลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าเมื่อเสีย (กรณีซื้อสินค้าภายใน 7 วัน)

• สินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขตามรับประกันของบริษัท 1 ปี หรือตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต
• เป็นสินค้าที่มีสติกเกอร์ วอยด์ รับประกันของบริษัท พร้อมแนบเอกสารยืนยัน
• สินค้าจะต้องไม่ได้รับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนนำเข้าบริการ
• สินค้าต้องไม่มีรอยบุบ แตก ขูดขีดใดๆ ทั้งที่ตัวสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน
• กรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมได้  จะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที (ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิต)         

หมายเหตุ

    - บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าเป็นเครื่องใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะเสนอสินค้ารุ่นเทียบเท่าหรือสูงกว่าให้แทน
    - การคืน/เปลี่ยนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% อุปกรณ์ต้องครบไม่ชำรุด หรือเสียหาย หากอุปกรณ์ไม่ครบคิดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจริง
    - กรณีสินค้าเสียซื้อไปเกิน 7 วัน แต่อยู่ในช่วงรับประกัน 1 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน/เปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะรับมาดำเนินการส่งซ่อมต่อไป                 

ช่องทางการติดต่อ

YOURBRANDCCTV
      133 ถนนพระรามที่2 ซอย42 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
      โทร : 085-918-6469  |  099-498-1818  E-mail : yourbrandcctv@gmail.com
      Facebook : YourBrandCCTV  Line : @yourbrandcctv  

การคืนเงินสินค้า

• บริษัทของสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าสินค้าทุกชนิดไม่ว่ากรณีใดๆ      

หมายเหตุ

    - การบริการลูกค้าต้องนำเข้ามาที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ เท่านั้น
    - หากลูกค้าไม่สามารถนำเข้ามาเองได้ (กรณีต่างจังหวัด) สามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือสามารถนำเข้าศูนย์บริการของยี่ห้อนั้นๆใกล้บ้าน